İlimden Felsefeden Dine PDF İndir

tarafından
87
İlimden Felsefeden Dine PDF İndir

İlimden Felsefeden Dine PDF İndir kitabı 1967 yılında basılmıştır.Kitap 111 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın kategorisi daha çok dini içeriklere girmektedir.Kitabın yazarı ise Kemal Kuşçu´dur.

İlimden Felsefeden Dine Kitabından Kısa Bir Kesit

İlimden Felsefeden Dine PDF İndir Başlığı altında dört risalesi bu kitapta takdim edilen Fazl’ür Rahman Ensari el-Kaadiri 1914 senesinde doğmuş beynelmilel şöhreti haiz bir ilim adamı, müellif, gazeteci ve bir İslam davetcisidir.

İlmi, tekmil alakasının üzerinde toplandığı teoloji, felsefe ve mukayeseli dinler ile müteaddit cepheli bir vasfı haizdir. Telif sahasında daha şimdiden hepsi davasının samimiyeti, görüşünün derinliği ve kavrayışındaki mantık ve malumatının vüsati ile dolu bir düzineden fazla kitab vermiştir.

Gazetecilikteki kabiliyeti son yirmi seneden fazla bir zaman içinde Hind · Pakistan ülkesinde olduğu kadar hariçde İslam davasını kuvvetlendirmiştir.
Davetçi sıfatıyla gayreti ve hizmeti Asyada, Afrikada Avrupa ve Amerikadaki iruianlara kadar uzandı.

Felsefede, Almayada Erlangen, İngilterede Oxford Üniversitelerinden felsefe doktoru ünvanını almış Seyyid Zafer’ül Hasanın, Teolojide (arkaidde Seyyid Süleyman Eşrefin, ledün ilminde ve davetçilikte Abd’ül Alim Elkaadirin tilmizidir.

İlk tahsiline Kur’anı hıfzetmekle başladı ve sonraki tahsillerini muhtelif müesseselerde yaptı ve nihayet Hindistanın meşhur Aligarh Üniversi·
tesine girdi. İslami ilimlerde ve rrarbın muasır ilimlerinde yüksek tahsilliğini orada yaptı.