Özgürlük ve Devlet PDF İndir

tarafından
56
Özgürlük ve Devlet PDF İndir

Özgürlük ve Devlet PDF İndir kitabı 2002 yılında basılmıştır.Kitap toplam olarak 202 sayfadan oluşmaktadır.Kitabın yazarı ise Charles K. Rowley´dir.

Özgürlük ve Devlet Özet

Özgürlük ve Devlet PDF indir, Dağılan Sovyet imparatorluğumdaki komünist rejimlerin tamamının çöküşü, bir İktisadî ve siyasî örgütlenme aracı olarak sosyalizmin artık sonunun geldiğini müjdelemektedir.

Bugün Batıda, yalıtılmış durumdaki birkaç bağnaz dışında hiçkimse, İktisadî örgütlenme için uygun bir çerçeve olarak serbest piyasanın yerine kollektifplanlamanın getirilmesi gerektiğini ileri sürmemektedir.

Acımasız bir deney, sosyalizmin, kötülüğüne maruz kalan bireylerin büyük
çoğunluğuna sefalet ve kölelik dışında hiçbir şey getirmediğinin
benzersiz kanıtlarım ortaya koymuştur.

Ne var ki, sosyalizmin ölümü Batıda, 19 yüzyılda Kuzev Amerika ve Avrupa’nın büyük kısmına İktisadî ilerleme ve bireysel özgürlük getiren klâsik liberal ilkelerin yeniden inşa edilmesi yönünde herhangi bir anlamlı çağrıyı beraberinde getirmedi.

Sosyalist vüzyıl kapanırken, uzaklaşan komünist totaliterlik tehdidinin verini daha ince, daha yumuşak, ancak hâlâ totaliter olan sosyal demokrasi tehdidinin alacağına dair açık ve hazır bir tehlike bulunmaktadır.

Demokratik ortamlarda uygulama imkânı bulan kamu tercihi zihniyetinin önemli öngörülerinden biri, çoğulcu demokrasinin merkantilist bir ekonomiyi ortaya çıkaracağıdır.

Adam Smith’iıı zamanındakinden daha az geçerli olmamak üzere, günümüzde de böyle bir ekonominin, birkaç kişiye önemli faydalar sağlasa da, bireylerin geneline getireceği İktisadî refah çok düşüktür. Bu ekono-
mi, ayrıca, bireysel özgürlükleri kısıtlayan ve bireylerin İktisadî haklarını ellerinden alan bir ekonomidir.

Amerika’nın kurucuları, devletin yapabileceği iyilik için -sivil düzenin korunması-, zorunlu olarak, kötülüğün araçlarından birini kullanmasını -bireyler üzerinde güç kullanımı- temsil.eden bu Faşist girişimin çok iyi farkındaydı.

Kurucular, bu Faşist pazarlığın devam ettirilmesinin zor olacağını da bilmekteydi; nitekim, tarih onların haklı olduğunu gösterdi.

Ancak, öyle görünüyor ki, birçok kişi, ekonomik amillerin arada sırada dayattığı geçici aksaklıklara karşı toplum mühendisliği çözümleri bulabilmek için, yenilenmiş bir isteriyle, geç 18. yüzyıl aklını methetmektedir.

Bunu yaparken de, klâsik liberal felsefenin kaynağı durumundaki geç 17. ve 18. yüzyıl ekonomi politiğini hiç bilmeyen sosyal tercih kuramının öğretileriyle yetişmiş 20. yüzyıl iktisatçılarından aşırı düzeyde etkilenmektedir.

Bu kitabın birincil amacı sosyal tercih kuramının tarihî kökenine inmek, yaydığı yanılgıları ve bundan alınabilecek dersleri belirlemek ve kucaklama cesareti olanlara özgürlük yolunu gösterecek klâsik liberal bir cevap sunmaktır.